KASKOFORSIKRING

Kaskoforsikringen dekker skade på eller totaltap av selve fartøyet med fastmontert utstyr, samt en stor del av kollisjonsansvaret. 

Kaskoforsikringen dekker bla. grunnstøtning, støtning flytende gjenstander, hårdtvær, brann/eksplosjon, innbrudd/hærverk/tyveri, slep til nærmeste havn, dykk og kollisjonsansvar.

Maskinskade kan dekkes for fartøy hvor maskineriet er klasset/sertifisert og forøvrig tilfredsstiller selskapets kriterier.


KASKOINTERESSEFORSIKRING

Kaskointeresseforsikringen utbetales ved totaltap av fartøyet eller for å dekke rederens ansvar for kollisjonsansvar utover kaskoverdien. Forsikringen kan tegnes som et tillegg på inntil 25% av kaskoverdien.

FRAKTINTERESSEFORSIKRING

Fraktinteresseforsikringen utbetales ved totaltap og skal dekke rederiets tap av langsiktige fraktinntekter. Forsikringen kan tegnes som et tillegg på inntil 25% av kaskoverdien.

ANSVARSFORSIKRING (P&I)

Ansvarsforsikringen dekker det rettslige erstatningsansvaret reder kan komme i som følge av driften av fartøyet, dette gjelder også ansvar for vrakfjerning og bunkersoljesøl. 

Vi kan formidle forsikring av rederiets ansvar for passasjerer, støtning mot oppdrettsanlegg og last til samarbeidende selskap.

TIDSTAPFORSIKRING (Loss of Hire)

Tidstapsforsikringen (Loss of Hire) dekker inntektstap som følge av en erstatningsmessig skade under fartøyets kaskoforsikring. Forsikringen avtales med et fast dagsbeløp samt en egenandelsperiode og maks. antall erstatningsdager for den enkelte skade.

KRIGSFORSIKRING

Krigsforsikringen dekker skade som følge av krigsrisiko, slik som militærøvelser, gamle miner, sabotasje, terrorisme, sjørøver etc. For fartøy større enn 15 meter dekkes forsikringen i Den norske Krigsforsikring for Skib – et gjensidig selskap som kun driver med krigsforsikring. Vi kan formidle slik forsikring for våre medlemmer.

FANGST OG UTSTYRSFORSIKRING

Fangst- og utstyrsforsikringen dekker skade/totaltap på fangst, fiskeredskaper og utstyr om bord på fiskefartøy eller under lagring på land. I tillegg kan vi også dekke forsikring av løst utstyr, feks. ombord på servicefartøy.

Har du spørsmål?

Ring 71 26 67 00