Klageadgang

Dersom du er uenig i erstatningsoppgjøret du har mottatt, har du anledning til å klage. 

Vi setter pris på om du retter klagen til Bud og Hustad Forsikring for ny behandling. Hvis saken kan løses slik, er det til det beste for alle parter.

Skulle vi ikke oppnå enighet, vil som regel neste klageinstans være Finansklagenemnda for fartøy under 15 meter og Nordisk Dispasjør for fartøy over 15 meter. Det er de avtalte vilkår som bestemmer den rette adressaten for klagen.